INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost NELUMBO Energy, a.s., se sídlem Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6 – Bubeneč, IČ 28873122, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15186, e-mail: nelumbo@nelumbo.cz (dále jen „NELUMBO“ nebo „my“) a v rámci poskytování našich služeb musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli zejména

za účelem uzavření vzájemné smlouvy

na cokoli ze sortimentu našich služeb prezentovaných na webové stránce

www.nelumbo.cz.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:

společnost NELUMBO Energy, a.s.
IČO: 28873122
se sídlem Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6 – Bubeneč
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15186
email: nelumbo@nelumbo.cz.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme jako Správce na základě oprávněného zájmu a pro účely uzavření a plnění vzájemné smlouvy, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Vaše údaje pak můžeme také v nezbytně nutné míře zpracovávat na základě povinností, které nám ukládá zákon.

Vaše osobní údaje zpracováváme v minimálním možném rozsahu po dobu až 10ti let pro splnění našich zákonných povinností (zejména z titulu zákonných požadavků na účetní a daňové evidence). Pro účely přímého marketingu tedy možného oslovení Vás, jakožto stávajících zákazníků, s naší novou nabídkou, zpracováváme Vaše kontaktní údaje nejdéle 2 roky od uzavření vzájemné smlouvy.

Údaje z Vámi vyplněného kontaktního formuláře zpracováváme na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu 1 roku. Pokud do té doby nedojde na základě vzájemné komunikace k zahájení úkonů vedoucích k uzavření vzájemné smlouvy, budou údaje smazány.

Z titulu oprávněného zájmu zpracováváme také Vaši IP adresu a další digitální údaje jako zejména analytické soubory cookie získávané při Vaší návštěvě našich webových prezentací, a to za účelem statistiky a analýzy pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Tyto údaje jsou při zpracovávání anonymizovány a neslouží pro žádné marketingové účely.

Dále máme oprávněný zájem na zajištění zákaznické podpory, v rámci které dochází ke zpracování cookies nebo jiných údajů, které vložíte do chat boxu. Osobní údaje v chat boxu jsou automatizovaně zpracovávány. Pokročilé funkce se zapnou pouze v případě, že jste s nimi vyslovili výslovný souhlas pomocí analytických a/nebo marketingových cookies.

Pokud máte zájem o informace o našich službách a nabízených produktech a udělíte nám souhlas se zpracováním údajů pro zasílání obchodních sdělení, budeme takto získané údaje zpracovávat výhradně pro účely uvedené v souhlasu nejdéle 3 roky od jeho udělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v těchto podmínkách nebo formou odhlášení se z odběru na odkazu ze zaslaného obchodního sdělení.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme jako Správce?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to na základě Vašeho zájmu o naše služby při návštěvě našich webových stránek, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo;
 • e-mail;
 • podrobnosti o návštěvě naší webové stránky: URL navštívených webových stránek, datum a čas návštěvy webových stránek, technické informace (rozlišení obrazovky, typ zařízení, typ prohlížeče, operační systém apod.), IP adresa, geografické lokalizační údaje (země a město, ze kterého si daný uživatel prohlédl Vaše webové stránky) – v rozsahu uděleného souhlasu.

IP ADRESA A SOUBORY COOKIE

Vaše IP adresa je při návštěvě našich webových stránek zpracovávána pro účely zajištění zákaznického servisu a za účelem vytvoření anonymizovaných statistik návštěvnosti. V případě vyplnění a odeslání kontaktního formuláře je tento údaj součástí identifikace zájemce, je uložen do systému s ostatními údaji zájemce a sleduje osud celé skupiny údajů zadaných ve formuláři.

Na základě a v rozsahu uděleného souhlasu zpracováváme v rámci našich webových stránek také soubory cookie.

Z důvodu zajištění aktuálnosti a rozsahu uděleného souhlasu použijte tento odkaz pro další informace.

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Supportbox., provozovaná společností SupportBox s.r.o., se sídlem Brozany 136, 533 52 Staré Hradiště, – nástroj zákaznické podpory,
 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00,
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland,
 • Hotjar Ltd. Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Dále k těmto údajům může mít přístup:

 • Společnost RAYNET s.r.o., Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820
 • Společnost Corporate Publishing, s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 27885453,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám, a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na kontakty uvedené v tomto memorandu.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

Pro dotazy prosím pište na email: nelumbo@nelumbo.cz.